تمامی غذاها

چلوکباب جوجه معمولی

قیمت :17000 تومان

چلوکباب لقمه معمولی

قیمت :24000 تومان

چلوکباب کوبیده

قیمت :21000 تومان

زرشک پلو با مرغ

قیمت :15000 تومان

باقالی پلو با مرغ

قیمت :17000 تومان