تمامی غذاها

چلوکباب جوجه معمولی

قیمت :18500 تومان

چلوکباب لقمه معمولی

قیمت :26000 تومان

چلوکباب کوبیده

قیمت :23000 تومان

زرشک پلو با مرغ

قیمت :17000 تومان

باقالی پلو با مرغ

قیمت :21000 تومان